Momenteel zijn we bezig met het vernieuwen van onze website.
Hierdoor is de site nog niet compleet en functioneert hij nog niet volledig.

Bestuur

Voorzitter: Ilona Smeets

Penningmeester: Niek Overdevest

Secretaris: Twan Vosbeek

Coördinator competitie: Bart Cuypers

Coördinator recreanten: Isabelle Viaene

Coördinator jeugd: vacature

Coördinator communicatie: Sanne Willems

Vertrouwenspersonen

Bij BC United staat De veiligheid van de leden voorop. In de statuten staat dat leden verplicht zijn de belangen van de vereniging niet te schaden. Het moet duidelijk zijn dat in hieronder ook valt dat ongewenst gedrag niet wordt geaccepteerd.

Bij BC United zijn er twee vertrouwenspersonen aangesteld. Hierdoor wordt het mogelijk dat iedereen in de vereniging in de mogelijkheid wordt gesteld om melding te maken van ongewenst gedrag van leden.

De vertrouwenspersonen zijn:
Maud Jacobs en Sanne Willems

Je kunt een melding of vraag bij hun neerleggen door hen aan te spreken of door een mail te sturen naar bcunited.vertrouwenspersoon@gmail.com. Vergeet niet om in je mail je telefoonnummer te vermelden. Dan kunnen ze contact met je opnemen.

De vertrouwenspersoon gaat op basis van de bij hem/haar neergelegde problemen zo discreet mogelijk gesprekken aan met de probleemhouder en de probleemveroorzaker. Indien noodzakelijk kan de vertrouwenspersoon ondersteuning aanvragen bij het bestuur.

Privacy policy 

01. BC United

Als je lid wordt van BC United, hebben de ledenadministratie en het secretariaat van de vereniging gegevens van je nodig. Het is goed om te weten wat met deze gegevens gedaan wordt en hoe je jouw wensen met betrekking tot het gebruik ervan kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Heb je na het lezen van onderstaande nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact op!

02. Doel gegevens

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door BC United:

Het versturen van nieuwsbrieven

BC United stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling van activiteiten binnen de club. Je voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld via het aanmeldformulier op de website van BC United. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met BC United via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om de aanmelding en betaling te voltooien.

03. Ontvangers

De gegevens die BC United ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor een lidmaatschap, wordt jouw voornaam, achternaam en e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Dropbox

De ledenlijst wordt bijgehouden in een excel bestand en bewaard op Dropbox. In dit excel bestand worden de volgende gegevens bijgehouden:
– Voornaam
– Achternaam
– Tussenvoegsel
– Geslacht
– Adres
– Postcode
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– Geboortedatum
– Datum begin lidmaatschap
– Bondsnummer (indien bekend)
– E-mailadres

Dropbox is alleen toegankelijk d.m.v. een united gmail account. Het Excel bestand is voorzien van een wachtwoord.

04. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door BC United, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw voornaam, achternaam en e-mailadres worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de mail of door een mail te sturen naar bcunited.webmaster@gmail.com.

Het versturen van e-mails over bijeenkomsten of vrijwilligersacties

Jouw voornaam, achternaam en e-mailadres worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd, maar je kunt je op elk moment uitschrijven door een bericht te sturen via het contactformulier.

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met BC United via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Ledenadministratie

Op het moment dat je ingeschreven staat als lid van BC United wordt je toegevoegd aan de ledenadministratie. Dit bestand bevindt zich op Dropbox, welke alleen toegankelijk is door geauthenticeerde BC United gmailadressen. Deze BC United gmailadressen zijn verspreid onder de bestuursleden en aangewezen personen door het bestuur. Denk hierbij aan de P&P commissie, de jeugdcommissie, trainers en vrijwilligersacties. Na uitschrijven bij BC United worden de persoonsgegevens nog tot maximaal twee jaar terug bewaard.

05. Beveiliging

De persoonsgegevens die door BC United of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar BC United. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

06. Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij BC United vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met BC United. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door BC United. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij BC United vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij BC United opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of club, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient BC United al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat BC United niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat BC United jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via bcunited.webmaster@gmail.com. Dit zal vervolgens besproken worden in een bestuursvergadering en kan gevolgen hebben voor het lidmaatschap.